چه کسی به اتحاد ارزش ها نیاز دارد؟

چرا یک حزب جدید داریم در حالی که اپوزیسیون کنونی از قبل تمام خواسته هایی را که می توان مطرح کرد پوشش می دهد؟ اتحادیه ارزش ها می خواهد خانواده، تربیت و آموزش را دوباره ارتقا دهد. آیا CDU و AfD این را می خواهند؟