فقط افراد توانمند می توانند سرمایه را افزایش دهند

از شصت سالگی توانایی اجرا برای بسیاری از افراد کاهش می یابد. سپس از روند کار بازنشسته می شوند، مستمری دریافت می کنند یا از مزایای اجتماعی استفاده بیشتری می کنند. برای رشد سرمایه ...

منطقه آزاد شده بایرن

چه کسی فکرش را می کرد! باواریا در همه جاها، جایی که سودر به ویژه سختگیرانه عمل کرده است، اکنون تقریباً در همه جا نیاز به ماسک را لغو می کند. سودر دوباره اولین کسی بود که تشخیص داد باد به کدام سمت می وزد.…

کدام اتحادها ضروری است

چه کسی فکرش را می کرد که ایدئولوژی جنسیتی روزی این قدرت را توسعه دهد؟ این بیماری که در محیط‌های بسیار ممتاز سواحل شرقی و غربی آمریکا سرچشمه می‌گیرد، در جوامع ثروتمند اروپای غربی در حال گسترش است…