این افراد واکسینه نشده هستند که بیمار می شوند ، بلکه واکسینه می شوند

این پدیده را می توان در سراسر جهان مشاهده کرد. فقط در آلمان تلویزیون و مطبوعات می گویند که واکسینه نشده بیمار می شود. در حقیقت ، در تابستان به سختی می توانیم ...

متخصصان رشد اقتصادی مشتاق هستند

اکنون سرانجام از درب پشت "واکسیناسیون" به ژنوم انسانی دسترسی پیدا می کنند. این مدتهاست که آرزوی متخصصان علوم اقتصادی است که مردم را از طریق مداخله ژنتیکی تحت سلطه خود درآورند. اکنون…