مارپیچ دستمزد-قیمت یک افسانه بورژوازی است

پول زدایی زمانی اتفاق می افتد که دولت ها پول چاپ می کنند. میلیاردها و حتی تریلیون‌ها یورو مدت‌ها قبل از کرونا به چرخه اقتصادی تزریق شد. کاهش ارزش پول ناشی از چاپ پول توسط دولت ها است. …