شکست ناهل

چشمک زدن به چپ و رانندگی درست خانم ناهلز خط شرودر-گابریل را با شولز ادامه داد. او اجازه داد خودش را به عنوان چپ جشن بگیرند تا سپس مسیر درست را در ...

بحث دروغین در مورد حقوق بازنشستگی پایه

شفاف ترین ادعاها فقط به اندازه کافی خوب است که بتوانند علیه یک بازنشستگی اساسی بحث کنند: «همه آنها املاک و مستغلات دارند و به حقوق بازنشستگی احتیاج ندارند. من کسی را می شناسم که دو خانه دارد و ...

سرگرمی سیاسی به جای نگرانی برای فقرا و قدیمی

اکنون هابک (رئیس سبز) و ناهلز (رئیس SPD) متوجه شده اند که رای دهندگان آنها نمی خواهند با هزینه طبقه پایین زندگی کنند. تشدید تضادهای طبقاتی احتمالاً برای مدت زمان کوتاهی ...