بازی تمام شد

امپراتوری آمریکا در حال تزلزل است.امپراتوری ایالات متحده تنها با وحشیگری شدید حوزه قدرت خود را تحت کنترل نگه می دارد. بسیاری از مردم دیگر به "ارزش های غربی" اعتقاد ندارند. جوامع دینی مسلمان یک جامعه مستحکم را تشکیل می دهند...

قیام در گتوی ورشو

در آوریل 1943، جمعیت محبوس در گتو که بیشتر آنها یهودی بودند، علیه اشغالگران آلمانی قیام کردند. آنها خود را مسلح کرده بودند و گروه های جنگی تشکیل داده بودند. بیمارستان هایی که تحت آن…

ترور دولت در خاورمیانه

21.02.2016/XNUMX/XNUMX با تصویب قدرتهای غربی (باید گفت: به دستور) اسرائیل فلسطینیان و ترکیه کردها را ترور می کند. برای دهه ها ، مناطق اسکان آنها مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بمباران شده ، رهبران آنها کشته شده اند ، ...