این افراد واکسینه نشده هستند که بیمار می شوند ، بلکه واکسینه می شوند

این پدیده را می توان در سراسر جهان مشاهده کرد. فقط در آلمان تلویزیون و مطبوعات می گویند که واکسینه نشده بیمار می شود. در حقیقت ، در تابستان به سختی می توانیم ...

بدون آزمایش حیوانات ، اما آزمایشات انسانی

واکسیناسیون برای گربه؟ واکسیناسیون برای هیچ چیز؟ آزمایشات "واکسن" جدید برای همه گربه ها کشنده بود. در حال حاضر تولید کنندگان احتیاط بیشتری دارند و دوز پایین تر دوز را تجویز می کنند ...