معنی "ریاضت" چیست؟

ریاضت اقتصادی به معنای عقب نشینی دولت برای انجام وظایف حاکمیتی است. مالیات بر مصرف باید تا حد ممکن بیشتر باشد ، و سایر مالیات ها در کمترین حد ممکن باشد. بازی آزاد فعالان اقتصادی؛ بدون تعیین قیمت برای محافظت ...