چه کسی به اتحاد ارزش ها نیاز دارد؟

چرا یک حزب جدید داریم در حالی که اپوزیسیون کنونی از قبل تمام خواسته هایی را که می توان مطرح کرد پوشش می دهد؟ اتحادیه ارزش ها می خواهد خانواده، تربیت و آموزش را دوباره ارتقا دهد. آیا CDU و AfD این را می خواهند؟

حالا برای سومین بار مردم را فریب می دهند.

در ابتدا خطر ویروس سرماخوردگی اغراق آمیز بود. بسیاری از مردم باید بمیرند. اقدامات فوق العاده لازم است. دیکتاتوری تحمیل شد. برای این منظور از پلیس و سیستم قضایی سوء استفاده شد. شرایط غیر انسانی که ...