مااس و Scholz یک حادثه صنعتی از سوسیال دموکراسی نیستند

قوانین اجتماعی مردسالار ، بیسمارکی همیشه توسط شركت سوسیال دموكراسی آلمان بدون قید و شرط پذیرفته می شد: بخش عمده ای از دستمزد كارمندان وابسته به صندوق های اجتماعی هدایت می شود و توسط طبقه سیاسی اداره می شود ...

آنها انقلابی محافظه کار را می خواهند

CDU مدتهاست با مسیر سوسیال دموکراتیک مرکل دست و پنجه نرم می کند ، که می تواند این را به این دلیل بخاطر اینکه رهبری سوسیال دموکرات ادارات دولتی خود را بدون جهت گیری اداره می کند ، بدون اینکه بداند سوسیال دموکرات ...