دست دادن

این همان چیزی است که طبقه سیاسی اکنون می خواهد مناسک قدیمی را که قرن ها و هزاره ها به همزیستی انسان ها شکل داده است، لغو کند. در فرهنگ های دیگر، مردم در آغوش گرفتن یا حتی بوسیدن گونه ها را ترجیح می دهند.

Scholz و SPD

در مورد شولتز فساد و گرفتاری بیشتری وجود دارد ، او مخفف عبارت است از: با شولتز فساد و گرفتاری بیشتری وجود دارد ، او مخفف: انتقال میلیاردها دلار به صنعت مالی است. حتی به عنوان…