تعهد بزرگ تظاهرکنندگان در برلین

صدها هزار تظاهرکننده دیروز در برلین راهپیمایی کردند و تحت تأثیر تهدید سیاستمداران و مانورهای قانونی قرار نگرفتند. نیروهای پلیس بیهوده سعی کردند موانعی را ایجاد کرده و مردم را متوقف کنند ، اما با صدای بلندتر ...

چرا صدراعظم می تواند مزخرفات کامل را برای ما بگوید؟

وقتی ترامپ مزخرف می گوید و طبق گزارش رسانه ها ، او قرار است این کار را مرتباً انجام دهد ، همه ناظران مسخره می کنند ، در حالی که کارمندان عالی رتبه که دور ترامپ جمع شده اند نگاه می کنند ...