حالا برای سومین بار مردم را فریب می دهند.

در ابتدا خطر ویروس سرماخوردگی اغراق آمیز بود. بسیاری از مردم باید بمیرند. اقدامات فوق العاده لازم است. دیکتاتوری تحمیل شد. برای این منظور از پلیس و سیستم قضایی سوء استفاده شد. شرایط غیر انسانی که ...

آیا صحرا واگنکنشت باید به رهبری یا نمایندگی جنبش "ایستادن" در پیش زمینه ادامه دهد؟

فراو واگنکنشت و همسرش ، اسکار لافونتین ، ایده این جنبش را توسعه دادند و آن را در برابر مقاومت شدید نیروهای مستقر در احزاب چپ پیش بردند.