بازی تمام شد

امپراتوری آمریکا در حال تزلزل است.امپراتوری ایالات متحده تنها با وحشیگری شدید حوزه قدرت خود را تحت کنترل نگه می دارد. بسیاری از مردم دیگر به "ارزش های غربی" اعتقاد ندارند. جوامع دینی مسلمان یک جامعه مستحکم را تشکیل می دهند...

این حمله به بشریت از نظر تاریخی منحصر به فرد است

قبلاً در سال 2019 و مدت‌ها قبل از آن، مرکل و شرکت با شاهین در کنفرانس (نه در Wannsee) کنار هم نشستند و برنامه‌هایی در مورد چگونگی استراتژی سازمان جهانی بهداشت و دستور کار برنامه‌ریزی کردند.