هانائو و نفرت

اکنون ، پس از قتل ها در هانائو ، همه آنها در مورد نفرت ، نژادپرستی و افراط گرایی راست گرا صحبت می کنند. طبقه سیاسی و رسانه وانمود می کنند که نفرت ، نژادپرستی یک ویژگی انسانی است ، گویی انسان ...