بازی تمام شد

امپراتوری آمریکا در حال تزلزل است.امپراتوری ایالات متحده تنها با وحشیگری شدید حوزه قدرت خود را تحت کنترل نگه می دارد. بسیاری از مردم دیگر به "ارزش های غربی" اعتقاد ندارند. جوامع دینی مسلمان یک جامعه مستحکم را تشکیل می دهند...

آرامش قبل از طوفان؟

حالا دوباره فصل سرد شروع شده است. افرادی که واکسینه شده اند عمدتاً تحت تأثیر قرار می گیرند. شما یک پروسه طولانی در پیش دارید. سرما اغلب به ذات الریه تبدیل می شود. هرکسی که دو بار از تزریق کشنده استفاده کند...

انجام شده!

طول عمر کوتاه شده است، آرنه بورگارد، پاتولوژیست، یکی از شناخته شده ترین پزشکان و دانشمند بسیار معتبر، دیواره رگ های خونی افرادی را که تزریق کرونا دریافت کرده بودند، بررسی کرد.